Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Italijoje padedančioji institucija yra prokuratūra (procura generale della Repubblica) prie apeliacinio teismo (corte d’appello), kuris turi jurisdikciją pareiškėjo gyvenamojoje vietoje.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Italijoje padedančioji institucija yra prokuratūra prie apeliacinio teismo, kuris turi jurisdikciją pareiškėjo gyvenamojoje vietoje.

Kaip padedančioji institucija prokuratūra turi šias pareigas:

  • teikti pareiškėjui visą būtiniausią informaciją apie ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, nustatytą kompensavimo sistemą;
  • suteikti pareiškėjui reikalingas formas, kad jis galėtų pateikti prašymą;
  • pareiškėjo prašymu suteikti jam bendrųjų rekomendacijų ir informacijos, kaip reikėtų užpildyti prašymą, ir kokių dokumentų gali reikėti;
  • priimti prašymus skirti kompensaciją ir kartu su patvirtinamaisiais dokumentais juos nedelsiant persiųsti ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančiajai institucijai;
  • padėti pareiškėjui įvykdyti bet kokius ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančiosios institucijos prašymus pateikti papildomą informaciją;
  • jei pareiškėjas prašo, persiųsti bet kokią papildomą informaciją ir dokumentus sprendžiančiajai institucijai.
  • Jei ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį, prokuratūra imsis reikiamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad sprendžiančioji institucija galėtų išklausyti atitinkamą asmenį atsižvelgiant į tos valstybės narės teisės aktus. Jei rengiama vaizdo konferencija, taikomos 1998 m. sausio 7 d. įstatymo Nr. 11 taisyklės.
  • Jei to prašo kitos ES valstybės narės sprendžiančioji institucija, prokuratūra pati išklausys pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį ir išklausymo protokolą nusiųs sprendžiančiajai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prie prokuratūros prie apeliacinio teismo, kaip padedančiosios institucijos, atliekamų funkcijų gali būti priskiriamas dokumentų vertimas, už kurį pareiškėjui mokėti nereikės.

Visą informaciją kitos ES valstybės narės sprendžiančiajai institucijai prokuratūra siunčia tos valstybės narės oficialiąja kalba (arba viena iš oficialiųjų kalbų). Tačiau ši kalba turi būti viena iš Bendrijos institucijų kalbų arba kita Bendrijos institucijų kalba, kurią ta valstybė narė pripažino priimtina.

Padedančiosios institucijos atliktų išklausymų protokolai siunčiami italų kalba.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.