Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Задачите на органа за помощ са определени в Директива 2004/80/ЕО на Съвета. Те са посочени и в Закона за държавната компенсация на жертвите на определени престъпления от 7 юли 2005 г. (Държавен вестник от 2016 г., позиция 325).

Съгласно посочения закон органът за помощ в Република Полша, компетентен да получи обезщетение за лице, пострадало от престъпление, извършено на територията на друга държава — членка на Европейския съюз, с обичайно местопребиваване в Полша, е районният прокурор, в чийто съдебен район е обичайното местопребиваване на лицето, което има право на обезщетение.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ предоставя на искащото обезщетение лице в друга държава от ЕС необходимата информация относно възможностите и условията за подаване на молба за обезщетение, присъдено от съдебните органи в други държави от ЕС, когато престъплението е извършено на територията на тези държави, предоставя съответния образец на формуляр на молба и предоставя обща помощ и информация за това как да се допълни молбата.

Органът за помощ получава и незабавно предава молбите за обезщетение заедно с необходимата документация на правораздавателните органи в други държави от ЕС, като използва формуляра, изготвен от Европейската комисия.

Ще преведе ли този орган придружаващите документи, ако това е необходимо за целите на препращането на молбата? Ако да, кой плаща за това?

Основната задача на органа за помощ е да получава и препраща молби за обезщетение до правораздавателните органи в отделните държави от ЕС.

Органът за помощ в Република Полша препраща на органа за помощ и на правораздавателния орган в друга държава от ЕС, кореспонденцията относно обезщетението на официален език на тази държава или на друг език, посочен от тази държава, при условие че докладите от изслушванията, проведени от органа за помощ относно обезщетението, са получени и предадени на официалния език на държавата, в която са изготвени.

Разноските за действия, извършвани от органите за помощ в Република Полша, включително разходите за превод на документи, предадени на правораздавателни органи в други държави от ЕС, се поемат от Държавната хазна. Съгласно член 11 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета жертвата на престъплението не трябва да заплаща тези разноски.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Отговорът е даден по-горе. Жертвата на престъплението не поема никакви разходи.

Последна актуализация: 22/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.