Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Rumunijoje padedančiąja institucija pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 3 straipsnio 1 dalį paskirta Rumunijos

Teisingumo ministerijos (Ministerul Justiției)
Tarptautinės teisės ir teismų bendradarbiavimo direkcijos (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Tarptautinio teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială),

adresas Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, kodas 050741
Tel. +40 372041077
Faks. +40 372041079
El. paštas: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Rumunijos piliečiai, asmenys be pilietybės arba Rumunijoje teisėtai gyvenantys užsienio piliečiai, kurie yra nukentėję nuo kitos ES valstybės narės teritorijoje įvykdytos tyčinės smurtinės nusikalstamos veikos, gali, padedami Rumunijos padedančiosios institucijos, reikalauti iš valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, finansinės kompensacijos pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus.

Rumunijos piliečiai, asmenys be pilietybės arba Rumunijoje teisėtai gyvenantys užsienio piliečiai, kurie yra nukentėję nuo kitos ES valstybės narės teritorijoje įvykdytos tyčinės smurtinės nusikalstamos veikos, gali pateikti Teisingumo ministerijai prašymą dėl valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, finansinės kompensacijos ir reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

Teisingumo ministerija suteikia pareiškėjui reikalingą informaciją apie galimybes reikalauti finansinės kompensacijos iš valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, reikalingas paraiškos formas, taip pat informaciją ir duomenis apie paraiškos formos pildymą ir reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Su dokumentų vertimu susijusias išlaidas gali padengti Teisingumo ministerija, bet tik tada, jeigu nukentėjęs asmuo arba jo šeimos nariai nėra pajėgūs jų padengti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas išsiunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.