Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

KurKuKuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Paramos nusikaltimų aukoms biurai (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią nuorodą.

Dėl teroristinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Vidaus reikalų ministerija.

Informacijos apie padedančiąją instituciją galite rasti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų Paramos nusikaltimų aukoms biurai yra padedančioji institucija nusikaltimų aukoms tarpvalstybiniais atvejais, kai nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje.

Dėl kompensacijos galima kreiptis pagal Ispanijos teisės aktus, išskyrus atvejus, kai nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, ir kai nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje. Pastaruoju atveju padedančioji institucija, kuri yra nukentėjusiojo gyvenamosios vietos provincijos Paramos nusikaltimų aukoms biuras, bendradarbiaus pradedant ir atliekant pagalbos suteikimo ES valstybėje narėje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, procedūras ir pagalbos prašančiam pareiškėjui suteiks:

  • informacijos apie galimybes gauti finansinę pagalbą arba kompensaciją, reikalingas procedūras ir formas, įskaitant informaciją apie tai, kaip jos turi būti užpildytos, ir patvirtinamuosius dokumentus, kurių gali reikėti;
  • bendrąsias rekomendacijas, kaip atsakyti į prašymus pateikti papildomą informaciją.

Be to, Paramos nusikaltimų aukoms biurai, kaip padedančioji institucija, turi:

  • persiųsti prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus, taip pat bet kokius kitus dokumentus, kurių gali prireikti vėliau, valstybės, kurios teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas, paskirtai sprendžiančiajai institucijai;
  • bendradarbiauti su valstybės, kurios teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas, paskirtąja sprendžiančiąja institucija, jei, atsižvelgdama į savo nacionalinės teisės aktus, ši valstybė sutinka išklausyti pareiškėją arba bet kokį kitą asmenį.

Sprendžiančiosios institucijos prašymu Paramos nusikaltimų aukoms biurai bendradarbiaudami turi suteikti visa tai, kas reikalinga, kad sprendžiančioji institucija galėtų tiesiogiai išklausyti asmenį (visų pirma telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją), arba išklausyti finansinės pagalbos prašantį pareiškėją arba bet kokį kitą asmenį ir nusiųsti išklausymo protokolą sprendžiančiajai institucijai. Jei asmuo, kuris turi būti išklausytas, sutinka, sprendžiančioji institucija gali jį išklausyti tiesiogiai.

Teroristinių nusikaltimų atveju, jei teroro aktas įvyko už Ispanijos ribų, Ispanijos piliečiai užsienyje, nukentėję nuo grupių, kurios įprastai veikia Ispanijoje, arba nuo teroro aktų prieš Ispanijos valstybę arba Ispanijos interesus, paprastai turės teisę gauti pagalbą. Taikos ir saugumo operacijų dalyviai, priklausantys Ispanijos kontingentams užsienyje, prieš kuriuos įvykdytas teroro aktas, taip pat turės teisę gauti teisės aktuose numatytą pagalbą.

Įvykus teroristiniam nusikaltimui tarpvalstybiniais atvejais, jei nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, Vidaus reikalų ministerija, o tiksliau Paramos nuo terorizmo nukentėjusiems asmenims generalinis direktoratas (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), yra padedančioji institucija pirmiau nurodytais tikslais ir vykdo tokias pačias padedančiosios institucijos funkcijas, kaip pirmiau nurodytos Paramos nusikaltimų aukoms biurų funkcijos.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Ne.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.