Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Kura iestāde var palīdzēt man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen — Sozialministeriumservice) — Vīnes filiāle
Babenbergerstraße 5
A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
Fakss: 0043(0)10599882516

e-pasts: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Palīdzības sniedzējas iestādes pienākumi ir noteikti Padomes Direktīvā 2004/80/EK. Tie ir arī izklāstīti Likuma par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergsetz) 9.a iedaļā.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 11. pantu cietušajam par to nav jāmaksā.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Cietušajam nerodas nekādas izmaksas.

Lapa atjaunināta: 19/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.