Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

a) Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var palīdzēt cietušajiem, kuri ir Beļģijas valstspiederīgie vai Beļģijas pastāvīgie iedzīvotāji, saņemt kompensāciju citā ES valstī.

Adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Lietās, kas saistītas ar terorismā cietušajiem, jāsazinās ar komisijas Terorisma lietu nodaļu.

Pasta adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: terrorvictims@just.fgov.be

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Saskaņā ar 1985. gada 1. augusta likuma 40. pantu komisija kā palīdzības sniedzēja iestāde pārrobežu gadījumos ir atbildīga par:

1. būtiskās informācijas sniegšanu prasības iesniedzējam par kompensācijas pieprasīšanu dalībvalstī, kurā izdarīta attiecīgā darbība, kā arī par vajadzīgajām prasības veidlapām, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sagatavotu rokasgrāmatu;

2. pēc pieprasījuma — vispārēju norādījumu un informācijas sniegšanu prasības iesniedzējam par to, kā būtu jāaizpilda veidlapa un kādi pamatojoši dokumenti var būt vajadzīgi;

3. pēc iespējas ātrāku prasības un visu pamatojošo dokumentu nosūtīšanu lēmuma pieņēmējai iestādei ES dalībvalstī, kur izdarīta darbība, izmantojot standarta veidlapu, ko sagatavojusi Eiropas Komisija;

4. vajadzības gadījumā — vispārēju norādījumu sniegšanu prasības iesniedzējam par to, kā izpildīt jebkuru lēmuma pieņēmējas iestādes prasību par papildu informācijas sniegšanu, un — pēc prasības iesniedzēja pieprasījuma — par šādas informācijas pēc iespējas ātrāku nosūtīšanu tieši lēmuma pieņēmējai iestādei, attiecīgā gadījumā pievienojot nosūtīto pamatojošo dokumentu sarakstu;

5. nepieciešamo pasākumu veikšanu, ja lēmuma pieņēmēja iestāde nolemj uzklausīt prasības iesniedzēju vai jebkuru citu personu liecinieka vai eksperta statusā.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Šis jautājums vēl nav bijis aktuāls un vēl tiek apspriests.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.