Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreba

Tālrunis: +385 1 371 40 00
Fakss: +385 1 371 45 07

Tīmekļa vietne: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kāda ir palīgiestādes loma?

  • Palīgiestāde ir Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), un attiecīgajos gadījumos pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu šai iestādei.
  • Horvātijas tiesību sistēmā šādus gadījumus sauc par pārrobežu gadījumiem (prekogranični slučajevi).
  • Šī palīgiestāde, tiklīdz tas iespējams, nosūta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus lēmējiestādei tajā valstī, kurā pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt kompensāciju, vai nu valsts oficiālajā valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgā valsts ir norādījusi kā pieņemamu.
  • Šāds pieteikums tiek iesniegts, izmantojot Eiropas Komisijas noteikto veidlapu.
  • Ja attiecīgās valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa pieteikuma iesniedzēja, liecinieku, tiesas norīkoto ekspertu vai citu personu uzklausīšanu Horvātijas Republikā, uzklausīšanu rīko Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kas pēc tam nosūta uzklausīšanas ziņojumu otras valsts iestādei, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu.
  • Ja otras valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa, lai uzklausīšana notiek ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, uzklausīšana tiek organizēta sadarbībā ar Horvātijas Republikas Tieslietu ministriju, ja vien uzklausāmā persona piekrīt šādai kārtībai.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija kā palīgiestāde iztulkos pieteikumu tās valsts valodā, no kuras tiek prasīta kompensācija, vai citā valodā, ko šī valsts norādījusi kā saziņas valodu.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

  • Par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.
Lapa atjaunināta: 09/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.