Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija, Kompensācijas departaments

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prāga 2

Tālr.: (420) 221997966
Fakss: (420) 221997967

E-pasts: odsk@msp.justice.cz

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Nodrošināt saziņu un komunikāciju ar lēmuma pieņēmēju iestādi.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Dokumentus pārtulkos palīdzības sniedzēja iestāde uz sava rēķina.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.