Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 0300 003 3601

Tīmekļa vietne: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kāda ir palīgiestādes loma?

Mēs palīdzēsim citā ES valstī cietušiem Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem pieprasīt kompensāciju no attiecīgās valsts.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Mēs varam pieprasīt apliecinošo dokumentu tulkojumu un apmaksāt to.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā, bet mēs nesedzam izdevumus par pieteikuma iesniegšanu, ja samaksu piemēro cita ES valsts.

Lapa atjaunināta: 16/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.