Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Itālijā palīdzību sniedzošā iestāde ir prokuratūra (Procura della Repubblica) pie tiesas, kurai ir jurisdikcija prasītāja dzīvesvietā.

Kāda ir palīdzību sniedzošās iestādes loma?

Itālijā palīdzību sniedzošā iestāde ir prokuratūra pie tiesas, kurai ir jurisdikcija prasītāja dzīvesvietā.

Kā palīdzību sniedzošajai iestādei prokuratūrai ir šādi pienākumi:

  • sniegt prasītājam visu būtisko informāciju, kas saistīta ar tās ES dalībvalsts, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums, izveidoto atlīdzības sistēmu;
  • nodrošināt prasītājam veidlapas, kas vajadzīgas prasījuma iesniegšanai;
  • ja prasītājs pieprasa, sniegt vispārējus norādījumus un informāciju par to, kā jāsagatavo pieteikums un kāda dokumentācija varētu būt vajadzīga;
  • saņemt prasības par zaudējumu atlīdzību un bez kavēšanās kopā ar apliecinošo dokumentāciju nosūtīt tās lēmējiestādei tajā ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums;
  • palīdzēt prasītājam izpildīt lūgumus par papildu informāciju, ko pieprasa lēmējiestādes ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums;
  • ja prasītājs to pieprasa, nosūtīt papildu informāciju un dokumentāciju lēmējiestādei;
  • ja lēmējiestāde ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums, izlemj uzklausīt prasītāju vai jebkuru citu personu, prokuratūra kā palīdzību sniedzošā iestāde attiecīgajā tiesā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lēmējiestāde var tieši uzklausīt attiecīgo personu atbilstoši minētās dalībvalsts tiesību aktiem; ja tiek organizēta videokonference, ir piemērojami 1998. gada 7. janvāra likuma Nr. 11 noteikumi;
  • ja citas ES dalībvalsts lēmējiestāde pieprasa, prokuratūra kā palīdzību sniedzošā iestāde attiecīgajā tiesā pati uzklausa prasītāju vai jebkuru citu personu un nosūta ziņojumu par sēdi lēmējiestādei.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Uzdevumi, kurus prokuratūra kā palīdzību sniedzošā iestāde izpilda attiecīgajā tiesā, var ietvert dokumentu tulkošanu, par ko prasītājam nebūs jāmaksā.

Visa informācija, ko prokuratūra attiecīgajā tiesā nosūta lēmējiestādei citā ES dalībvalstī, ir minētās dalībvalsts oficiālajā valodā (vai vienā no oficiālajām valodām), kam tomēr jābūt vienai no Kopienas iestāžu lietotajām valodām, vai citā Kopienas iestāžu valodā, kuru minētā dalībvalsts ir paziņojusi par pieņemamu.

Palīdzību sniedzošās iestādes sēžu ziņojumi tiek sūtīti itāļu valodā.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Nē.

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.