Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija ir pilnvarota iesniegt citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm Lietuvas Republikas valstspiederīgo un citu personu, kuras likumīgi un pastāvīgi dzīvo Lietuvas Republikā, pieteikumus par tāda kaitējuma atlīdzību, kurš radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga nozieguma dēļ. Turklāt Tieslietu ministrija arī sniedz informāciju par nosacījumiem un procedūrām atlīdzības saņemšanai par kaitējumu, kurš radies vardarbīgu noziegumu dēļ, kā noteikušas citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Jā, pēc vajadzības Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija palīdzēs jums iztulkot iesniedzamos dokumentus. Noziegumā cietušajam nav jāmaksā tulkošanas izdevumi.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Nē, nekādas maksas nav jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.