Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Tieslietu ministrija

13, rue Erasme
L-2934
LUKSEMBURGA

Tālr.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fakss: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Luksemburgas Tieslietu ministrija palīdzēs cietušajam iegūt būtisku informāciju par iespējām pieprasīt kompensāciju citā dalībvalstī un nosūtīt kompensācijas pieteikumu šīs citas dalībvalsts atbildīgajai iestādei, lai tā varētu pieņemt lēmumu par pieteikumu.

Tāpat Tieslietu ministrija palīdzēs cietušajam gadījumos, kad citas dalībvalsts lēmuma pieņēmējai iestādei būs vajadzīga papildu informācija.

Attiecīgā gadījumā Tieslietu ministrija parūpēsies par to, lai lēmuma pieņēmējai iestādei būtu iespēja uzklausīt cietušo, it sevišķi ar konferences zvana starpniecību. Tāpat lēmuma pieņēmēja iestāde var tai lūgt uzklausīt cietušā mutiskas liecības, ko reģistrē ziņojumā, kas jānosūta lēmuma pieņēmējai iestādei.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Pieteikumu var iesniegt vācu, franču vai angļu valodā, lai tulkojums principā nebūtu vajadzīgs.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 19/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.