Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāručehudāņuangļufrančuslovēņusomu.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Polija

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Šī informācija pašlaik nav pieejama.

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Palīdzības sniedzēja iestāde sniegs jums nepieciešamo informāciju par to, kā iegūt kompensāciju, nodrošinās pieejamu attiecīgo prasības veidlapas veidni, palīdzēs jums to aizpildīt un tad to nosūtīs kompetentajai citas ES dalībvalsts lēmuma pieņēmējai iestādei.

Palīdzības sniedzēja iestāde sadarbojas ar citu ES dalībvalstu lēmuma pieņēmējām iestādēm, kuras izskata kompensācijas prasības, ko saņem no personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Polijā. Sadarbības ietvaros palīdzības sniedzēja iestāde, apspriežoties ar personām, kuras pieprasa kompensāciju, sniedz papildu informāciju un nodrošina dokumentus, uzklausa palīdzības sniedzēju iestāžu norādītās personas un palīdz organizēt norādīto personu uzklausīšanu, izmantojot tehnisko aprīkojumu, kas nodrošina attālinātas uzklausīšanas iespēju.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Ja dokumenti, ko nosūta citu ES dalībvalstu lēmuma pieņēmējām iestādēm, ir jāpārtulko, palīdzības sniedzēja iestāde lemj, vai tie jātulko uz Valsts kases rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Par kompensācijas prasības nosūtīšanu uz ārvalstīm maksu nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.