Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija — Rehabilitācijas un kompensāciju departaments

Tālrunis: +4212888 91 225
Fakss: +4212888 91 579

E-pasts: victims@justice.sk
Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija sniedz cietušajiem informāciju par nosacījumiem kompensācijas saņemšanai, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā izdarīts nodarījums, kas izraisījis miesas bojājumus, un nodrošina pieteikuma veidlapas, kas vajadzīgas, lai pieteiktos šādai kompensācijai, kā arī pēc pieprasījuma palīdz tās aizpildīt. Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nosūta pieteikumus.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksā?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nenodrošina nepieciešamo dokumentu tulkojumus. Noziegumā cietušais maksā par tulkojumu un sedz ar to saistītās izmaksas.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.