Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Slovēnijas Tieslietu ministrija
Župančičeva 3
Ljubljana

Tālrunis: +386 1 369 53 38
Fakss: +386 1 369 53 06

E-pasts: gp.mp@gov.si
Tīmekļa vietne: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Tieslietu ministrija (kā palīdzības sniedzēja iestāde) ir atbildīga par sadarbību un informācijas apmaiņu starp komiteju (kas lemj par kompensāciju), policiju un citu valstu kompetentajām iestādēm un palīdz rast atbilstošus risinājumus pārrobežu lietās (kad ārvalstnieks ir cietušais Slovēnijas Republikā vai kad Slovēnijas valstspiederīgais ir cietušais ārvalstīs).

Tieslietu ministrija sniedz prasītājiem pamatinformāciju par iespējām pieprasīt kompensāciju un nosacījumiem tās saņemšanai citās ES dalībvalstīs un šajā nolūkā arī pieprasa informāciju no citu dalībvalstu iestādēm. Tieslietu ministrija arī ir kompetenta saņemt un pārsūtīt prasības pārrobežu lietās.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksā?

Jā, tulkošanas izmaksas sedz Slovēnijas Republika.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē. Saskaņā ar Noziegumos cietušo kompensācijas likumu (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ZOZKD) neiekasē maksu par prasībām, lietu ierosināšanu un lēmumiem kompensācijas procedūrā.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.