Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību sniedz Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Noziegumos cietušo atbalsta biroji).

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā vietnē.

Teroristisku nodarījumu gadījumā palīdzību sniedz Iekšlietu ministrija.

Ar informāciju par palīgiestādi varat iepazīties Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīgiestādes ir Noziegumos cietušo atbalsta biroji — tie sniedz atbalstu cietušajiem pārrobežu lietās, kad noziegums izdarīts citā ES dalībvalstī, nevis Spānijā, bet cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā.

Ja noziegums izdarīts citā ES dalībvalstī, bet pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo Spānijā, kompensācijai var pieteikties saskaņā ar Spānijas tiesību aktu noteikumiem; tas neattiecas uz gadījumiem, kad noziegums izdarīts Spānijā un atbalsta pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī. Ja noziegums izdarīts citā valstī, palīgiestāde — tās provinces Noziegumos cietušo atbalsta birojs, kurā cietušais dzīvo, — iesaistīties to procedūru sākšanā un izpildē, kas nepieciešamas, lai ES dalībvalsts, kurā noticis noziegums, piešķirtu cietušajam atbalstu. Birojs nodrošinās pieteikuma iesniedzējam šādu palīdzību:

  • nodrošinās informāciju par finansiālas palīdzības vai kompensācijas pieprasīšanas iespējām, nepieciešamajām procedūrām un veidlapām un to aizpildīšanu, kā arī par apliecinošajiem dokumentiem, kas var būt vajadzīgi,
  • sniegs vispārīgus norādījumus par to, kā atbildēt uz papildu informācijas pieprasījumiem.

Turklāt Noziegumos cietušo atbalsta biroji kā palīgiestādes veic arī šādus pienākumus:

  • nosūta pieteikumu un apliecinošos dokumentus, kā arī jebkādus vēlāk pieprasītus dokumentus tās valsts lēmējiestādei, kuras teritorijā noziegums izdarīts,
  • sadarbojas ar tās valsts izraudzīto lēmējiestādi, kuras teritorijā noziegums izdarīts, ja šī valsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem piekrīt uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai kādu citu personu.

Pēc lēmējiestādes pieprasījuma Noziegumos cietušo atbalsta biroji šīs sadarbības ietvaros var nodrošināt visu nepieciešamo, lai lēmējiestāde varētu organizēt tiešu uzklausīšanu, īpaši telefonkonferenci vai videokonferenci, vai lai uzklausītu finansiālā atbalsta prasītāju vai citu personu un nosūtītu lēmējiestādei uzklausīšanas ziņojumu. Ja uzklausāmā persona tam piekrīt, lēmējiestāde var rīkot tiešu uzklausīšanu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā — ja terora akts noticis ārpus Spānijas, atbalsts parasti pienākas Spānijas valstspiederīgajiem, kas ārvalstīs cietuši no grupējumiem, kuri parasti darbojas Spānijā, vai cietuši terora aktos, kas vērsti pret Spānijas valsti vai Spānijas interesēm. Tāpat likumā paredzētais atbalsts pienākas personām, kas piedalās miera un drošības uzturēšanas operācijās ārvalstīs izvietotā Spānijas kontingenta sastāvā un ir cietušas teroristu uzbrukumā.

Ar teroristiskiem nodarījumiem saistītos pārrobežu gadījumos, kad noziegums izdarīts kādā citā ES dalībvalstī, bet cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā, iepriekš aprakstītās palīgiestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija, konkrēti, Terora aktos cietušajiem sniedzamā atbalsta ģenerāldirektorāts (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), kurš veic tādus pašus palīgiestādes pienākumus, kādi aprakstīti iepriekš attiecībā uz Noziegumos cietušo atbalsta birojiem.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Nē.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.