Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Den bistandsydende myndigheds opgaver er fastlagt i Rådets direktiv 2004/80/EF. De er ligeledes omhandlet i lov af 7. juli 2005 om erstatning fra staten til ofre for visse lovovertrædelser (statstidende 2016, punkt 325).

I henhold til nævnte lov er den bistandsydende myndighed i Republikken Polen med kompetence til at opnå erstatning til et offer, der har været udsat for en lovovertrædelse begået på en anden EU-medlemsstats område, og som har sit sædvanlige opholdssted i Polen, den anklagemyndighed, i hvis retskreds den person, der har ret til erstatning, har sit sædvanlige opholdssted.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed giver den person, der ansøger om erstatning i en anden EU-medlemsstat, den nødvendige information om mulighederne og betingelserne for at ansøge om erstatning fra de besluttende myndigheder i andre EU-medlemsstater, når lovovertrædelsen er begået på disse medlemsstaters område. Herudover stiller den den relevante standardansøgningsformular til rådighed og yder generel bistand og oplysning om, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

Den bistandsydende myndighed modtager og sender straks ansøgninger om erstatning, herunder den nødvendige dokumentation, til de besluttende myndigheder i andre EU-medlemsstater ved hjælp af den formular, som Europa-Kommissionen har udarbejdet.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis det er nødvendigt med henblik på videresendelsen af ansøgningen? Hvem betaler i så fald for det?

Den bistandsydende myndigheds primære opgave er at modtage og videresende ansøgninger om erstatning til de besluttende myndigheder i de enkelte EU-lande.

Den bistandsydende myndighed i Republikken Polen videresender korrespondance vedrørende erstatningen til den bistandsydende myndighed og den besluttende myndighed i en anden EU-medlemsstat på et officielt sprog i denne medlemsstat eller på et andet sprog angivet af denne medlemsstat, forudsat at referaterne af de høringer, som afholdes af den bistandsydende myndighed om erstatning, modtages og sendes på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor de er udfærdiget.

Omkostninger i forbindelse med foranstaltninger, som gennemføres af de bistandsydende myndigheder i Republikken Polen, herunder udgifter til oversættelse af dokumenter, der sendes til besluttende myndigheder i andre EU-medlemsstater, afholdes af statskassen. I henhold til artikel 11 i Rådets direktiv 2004/80/EF skal ofret for forbrydelsen ikke godtgøre disse omkostninger.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Se svar ovenfor. Ofret for forbrydelsen afholder ingen omkostninger.

Sidste opdatering: 04/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.