Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Naloge pomožnega organa so določene v Direktivi Sveta 2004/80/ES. Navedene so tudi v zakonu o državni odškodnini za žrtve nekaterih kaznivih dejanj z dne 7. julija 2005 (uradni list iz leta 2016, točka 325).

V skladu z navedenim zakonom je pomožni organ, ki je v Republiki Poljski pristojen za pridobitev odškodnine za žrtev kaznivega dejanja, storjenega na ozemlju druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče na Poljskem, okrožni državni tožilec, v čigar krajevni pristojnosti ima oseba, upravičena do odškodnine, običajno prebivališče.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ prosilcu, ki zaprosi za odškodnino v drugi državi članici Evropske unije, zagotovi potrebne informacije o možnostih in pogojih za vložitev prošnje za odškodnino, ki jo dodelijo organi za odločanje v drugih državah članicah Evropske unije, kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno na njihovem ozemlju, da na voljo ustrezno predlogo prošnje za odškodnino ter zagotovi splošno pomoč in informacije o tem, kako izpolniti prošnjo.

Pomožni organ sprejme in takoj posreduje prošnje za odškodnino, skupaj s potrebno dokumentacijo, organom za odločanje v drugih državah članicah Evropske unije, pri čemer uporabi obrazec, ki ga pripravi Evropska komisija.

Ali bo navedeni organ prevedel dokazila, če je to potrebno za posredovanje prošnje? Če da, kdo to plača?

Glavna naloga pomožnega organa je prejemanje in posredovanje prošenj za odškodnino organom za odločanje v posameznih državah EU.

Pomožni organ v Republiki Poljski bo pomožnemu organu in organu za odločanje v drugi državi članici Evropske unije korespondenco v zvezi z odškodnino posredoval v uradnem jeziku te države ali v drugem jeziku, ki ga določi zadevna država, če so poročila o zaslišanjih, ki jih je opravil pomožni organ v zvezi z odškodnino, prejeta in posredovana v uradnem jeziku države, v kateri so bila pripravljena.

Stroški ukrepov, ki jih izvedejo pomožni organi v Republiki Poljski, vključno s stroški prevajanja dokumentov, poslanih organom za odločanje v drugih državah članicah Evropske unije, se plačajo iz državnega proračuna. V skladu s členom 11 Direktive Sveta 2004/80/ES žrtvi kaznivega dejanja teh stroškov ni treba plačati.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Glejte zgoraj navedeni odgovor. Žrtev kaznivega dejanja ne nosi nobenih stroškov.

Zadnja posodobitev: 22/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.