Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Spanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Liema awtorità tgħinni nibgħat talba lil pajjiż ieħor tal-UE?

Għal reati vjolenti u reati sesswali, l-Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (l-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità) hija l-awtorità tal-assistenza.

Tista’ ssib il-post tal-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità fil-ħolqa li ġejja.

Għal reati ta’ terroriżmu, il-Ministeru tal-Intern huwa l-awtorità tal-assistenza.

Tista’ tiċċekkja s-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Intern għal informazzjoni dwar l-awtorità tal-assistenza.

X’inhu r-rwol tal-awtorità tal-assistenza?

Għal reati vjolenti u reati sesswali, l-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità huma l-awtorità tal-assistenza għall-vittmi ta’ reati f’sitwazzjonijiet transfruntiera, f’każijiet fejn ir-reat ikun twettaq fi Stat Membru tal-UE li mhuwiex Spanja u l-vittma tkun residenti abitwali fi Spanja.

Jista’ jsir rikors għal kumpens skont il-leġiżlazzjoni Spanjola, minbarra fejn ir-reat ikun twettaq fi Spanja u r-rikorrent tal-għajnuna jkun resident abitwali fi Stat Membru ieħor tal-UE, meta r-reat ikun twettaq fi Stat Membru tal-UE li mhuwiex Spanja u r-rikorrent ikun resident abitwali fi Spanja. F’dan l-aħħar każ, l-awtorità tal-assistenza, li hija l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità tal-provinċja fejn tgħix il-vittma, tikkoopera biex jinbdew u jiġu mmaniġġjati l-proċeduri għall-għoti tal-għajnuna mill-Istat Membru tal-UE fejn twettaq ir-reat, u tipprovdi dan li ġej lir-rikorrent tal-għajnuna għall-għajnuna:

  • Informazzjoni dwar il-possibbiltajiet li tintalab għajnuna finanzjarja jew kumpens, il-proċeduri u l-formoli meħtieġa, inkluż il-mod kif dawn iridu jimtlew, u d-dokumentazzjoni ta’ sostenn li tista’ tkun meħtieġa.
  • Gwida ġenerali dwar kif tissodisfa t-talbiet għal informazzjoni addizzjonali.

Barra minn hekk, bħala l-awtorità tal-assistenza, l-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità jridu jagħmlu dan li ġej:

  • Jibagħtu t-talba u d-dokumentazzjoni ta’ sostenn, kif ukoll kwalunkwe dokument li jista’ jkun meħtieġ sussegwentement lill-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet maħtura mill-Istat li fit-territorju tiegħu twettaq ir-reat.
  • Jikkooperaw mal-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet indikata għall-Istat li fit-territorju tiegħu twettaq ir-reat jekk, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu, dak l-Istat jaqbel dwar seduta ta’ smigħ għar-rikorrent jew kwalunkwe persuna oħra.

Fuq talba tal-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet, din il-kooperazzjoni mill-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità tista’ tikkonsisti fil-provvediment ta’ dak kollu meħtieġ biex l-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet torganizza s-seduta ta’ smigħ, b’mod partikolari bit-telefon jew b’vidjokonferenza, jew fl-organizzazzjoni ta’ seduta ta’ smigħ għar-rikorrent tal-għajnuna finanzjarja jew lil kwalunkwe persuna oħra u tibgħat rapport tas-seduta ta’ smigħ lill-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet. Jekk il-persuna li għandha tinstema’ taqbel, l-awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet tista’ torganizza seduta ta’ smigħ direttament.

Fil-każ ta’ reati ta’ terroriżmu, jekk l-att terroristiku seħħ barra minn Spanja, iċ-ċittadini Spanjoli barra mill-pajjiż li saru vittmi ta’ gruppi li normalment joperaw fi Spanja, jew ta’ atti terroristiċi kontra l-Istat Spanjol u l-interessi Spanjoli, ġeneralment ikunu intitolati għal għajnuna. Bl-istess mod, parteċipanti f’operazzjonijiet ta’ paċi u sigurtà li jifformaw parti minn kontiġenti Spanjoli barra mill-pajjiż li jkunu s-suġġett ta’ attakk terroristiku jkunu intitolati wkoll għall-għajnuna prevista fil-liġi.

Fil-każ ta’ reati ta’ terroriżmu f’sitwazzjonijiet transfruntiera, jekk ir-reat jitwettaq fi Stat Membru tal-UE li mhuwiex Spanja u l-vittma tkun resident abitwali fi Spanja, il-Ministeru tal-Intern - b’mod speċifiku, id-Direttorat Ġenerali għall-Appoġġ tal-Vittmi ta’ Terroriżmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) - ikun l-awtorità tal-assistenza għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq, u jwettaq l-istess funzjonijiet ta’ awtorità tal-assistenza bħal dawk deskritti hawn fuq għall-Uffiċċji ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn jekk it-talba li tintbagħat tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Le.

Hemm spejjeż amministrattivi jew oħrajn li jridu jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra minn Spanja?

Le.

L-aħħar aġġornament: 17/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.