Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefoon: +385 13714000
Fax: +385 13714507

Website: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

  • De assistentieverlenende instantie is het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) en de aanvrager kan in deze gevallen een verzoek indienen bij deze instantie.
  • In het Kroatische recht worden deze gevallen aangeduid als grensoverschrijdende zaken (prekogranični slučajevi).
  • De assistentieverlenende instantie dient het verzoek en de bijlagen zo snel mogelijk in bij de bevoegde instantie van het land waar de aanvrager om schadeloosstelling verzoekt, in de officiële taal van dat land of in een andere taal die aanvaardbaar wordt geacht door het land in kwestie.
  • Bovengenoemd verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van het door de Europese Commissie voorgeschreven formulier.
  • Als de instantie die in het land in kwestie verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek, verlangt dat de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen in de Republiek Kroatië worden gehoord, dan wordt dit verhoor uitgevoerd door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), dat vervolgens een verslag van de hoorzitting indient bij de instantie van het andere land die verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek.
  • Als de voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie van het andere land verzoekt om de hoorzitting te laten plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, dan wordt de hoorzitting gehouden in samenwerking met het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië, op voorwaarde dat de te horen persoon met deze procedure instemt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië vertaalt als assistentieverlenende instantie het verzoek in de taal van het land dat om schadeloosstelling wordt verzocht of in een andere taal die is aangewezen als de taal waarin wordt gecommuniceerd door het land in kwestie.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

  • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden.
Laatste update: 09/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.