Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Financiën (Valtiokonttori)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Bent u slachtoffer van een opzettelijk geweldsmisdrijf in een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan kan het ministerie van Financiën u informatie verschaffen over uw recht om schadevergoeding te eisen van de betrokken instantie in het land waar het misdrijf werd gepleegd. U kunt ook de benodigde verzoekformulieren van het ministerie krijgen, plus algemene richtlijnen en informatie over hoe de formulieren moeten worden ingevuld en welke documenten met het verzoek moeten worden meegestuurd.

U kunt het verzoek indienen bij het ministerie van Financiën, dat het vervolgens met de bijlagen doorstuurt naar de instantie voor schadeloosstelling die bevoegd is voor de plaats waar het misdrijf werd gepleegd.

Als de instantie van een andere lidstaat u vraagt aanvullende informatie te verstrekken, zal het ministerie van Financiën u zo nodig algemene richtlijnen geven over hoe u op dit verzoek kunt reageren. Het ministerie zal de aanvullende informatie aan de betrokken instantie zenden.

Het ministerie van Financiën zal ook officiële bijstand aan de instantie voor schadeloosstelling van de andere lidstaat verlenen; het ministerie zal ervoor zorgen dat deze instantie de verzoeker, getuigen, deskundigen of andere personen die zich in Finland bevinden, kan raadplegen. Het ministerie kan deze personen echter ook zelf raadplegen en zijn verslag over die raadpleging naar de instantie voor schadeloosstelling sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Financiën zorgt voor de vertaling van het verzoek en de bijgevoegde documenten in een taal die door het land waar het misdrijf is gepleegd, wordt goedgekeurd. Voor het vertalen van de documenten hoeft u niets te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Het versturen van het verzoek kost u niets.

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.