Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Meer informatie vindt u hier:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Schadeloosstelling van slachtoffers van in een andere EU-lidstaat gepleegde geweldsmisdrijven

Wat is de rol van de contactpunten?

De Duitse assistentieverlenende instantie van het Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken helpt slachtoffers van geweldsmisdrijven die in Duitsland wonen, om schadeloosstelling aan te vragen in de Europese lidstaat waar het misdrijf is gepleegd.

Haar rol omvat met name:

  • het verstrekken van informatie aan slachtoffers van geweldsmisdrijven over de mogelijkheden die zij hebben om in het buitenland een schadeloosstelling aan te vragen (met inbegrip van informatie over de procedure in dat land, de termijnen voor het indienen van een verzoek, de voorwaarden om in aanmerking te komen en de bewijsstukken die bij het verzoek moeten worden gevoegd);
  • het ter beschikking stellen van de verzoekformulieren van de lidstaten waar het misdrijf is gepleegd;
  • nagaan welke instantie verantwoordelijk is voor het nemen van een beslissing over het schadeverzoek in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd;
  • het toezenden van het schadeverzoek en eventuele bewijsstukken aan de beslissende instantie;
  • het gratis vertalen van documenten en correspondentie in de betreffende nationale taal;
  • het volgen van de voortgang van de schadevergoedingsprocedure en het op de hoogte houden van de betrokkenen.

De EU-lidstaten beslissen over een verzoek uitsluitend op basis van hun nationale wetgeving. De Duitse assistentieverlenende instantie kan geen invloed uitoefenen op de procedure in de andere lidstaat of op de beslissing.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

U mag de nodige documenten in uw nationale taal opsturen. Deze worden gratis voor u vertaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

De Duitse instanties brengen geen kosten in rekening. Andere EU-lidstaten kunnen kosten in rekening brengen voordat zij uw verzoek in behandeling nemen.

Laatste update: 16/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.