Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefoon: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Website: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De dienst voor rechtsbijstand kan u helpen een verzoek om schadeloosstelling in te dienen bij de bevoegde instantie van de betrokken EU-lidstaat.

De dienst voor rechtsbijstand verstrekt informatie over de door de bevoegde instanties van andere EU-lidstaten vastgestelde regels betreffende de betaling, de procedure en de aanvullende voorwaarden voor schadevergoeding door de staat. Die dienst zorgt er ook voor dat de personen die bij de strafprocedure zijn betrokken, kunnen worden gehoord, wanneer de bevoegde instantie van de EU-lidstaat die het verzoek om schadeloosstelling behandelt, daarom verzoekt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

U moet het verzoek om schadeloosstelling indienen in een taal die door de betrokken EU-lidstaat wordt geaccepteerd.

De dienst voor rechtsbijstand zorgt voor de vertaling van de benodigde stukken en stuurt deze naar de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat. De kosten van de vertaling worden uit de nationale begroting betaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Als het verzoek om schadeloosstelling via de dienst voor rechtsbijstand naar de bevoegde instantie van een andere lidstaat wordt gestuurd, hoeft u als slachtoffer de bijbehorende kosten niet te betalen.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.