Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het Litouwse ministerie van Justitie (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het Litouwse ministerie van Justitie is bevoegd om bij de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten verzoeken om schadeloosstelling van staatsburgers van Litouwen en andere personen die hun gewone en wettige verblijfplaats in Litouwen hebben, in te dienen voor schade die zij hebben geleden als gevolg van een op het grondgebied van een andere EU-lidstaat gepleegd geweldsmisdrijf. Het ministerie van Justitie verschaft ook informatie over de voorwaarden en procedures van de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten voor schadeloosstelling in verband met schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, als dat nodig is, zal het Litouwse ministerie van Justitie hulp bieden bij het vertalen van de over te leggen bewijsstukken. Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven de kosten van de vertaling niet zelf te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, er hoeven geen heffingen te worden betaald.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.