Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De conform artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad aangewezen Roemeense assistentieverlenende instantie is:

Het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției)
Directoraat voor Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Dienst Internationale justitiële samenwerking in civiele en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Boekarest, code 050741
Tel. +40 372041077
Fax +40 372041079
E-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Roemeense burgers, staatlozen of buitenlandse staatsburgers die legaal in Roemenië verblijven en die het slachtoffer zijn van een opzettelijk geweldsmisdrijf op het grondgebied van een andere EU-lidstaat, kunnen, met hulp van de assistentieverlenende instantie van Roemenië, verzoeken om financiële schadeloosstelling van de staat waar het strafbare feit is gepleegd, conform de eisen van het recht van die staat.

Roemeense burgers, staatlozen of buitenlandse staatsburgers die legaal in Roemenië verblijven en die het slachtoffer zijn van een opzettelijk geweldsmisdrijf op het grondgebied van een andere EU-lidstaat, kunnen bij het ministerie van Justitie een verzoek indienen voor financiële schadeloosstelling van de staat waar het strafbare feit is gepleegd. Daarbij moeten ook de noodzakelijke bewijsstukken worden gevoegd.

Het ministerie van Justitie voorziet de aanvrager van de noodzakelijke informatie over de mogelijkheden om de staat waar het strafbare feit is gepleegd, om financiële schadeloosstelling te verzoeken, alsook van de noodzakelijke verzoekformulieren, informatie en aanwijzingen in verband met het invullen daarvan, en de noodzakelijke bewijsstukken.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Kosten in verband met de vertaling van stukken kunnen uitsluitend door het ministerie van Justitie worden gedragen als het slachtoffer of de familie van het slachtoffer hiertoe niet in staat is.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 28/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.