Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) de assistentieverlenende instantie.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

Bij terroristische misdrijven is het ministerie van Binnenlandse Zaken de assistentieverlenende instantie.

U kunt de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen voor informatie over de assistentieverlenende instantie.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven de assistentieverlenende instantie voor slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende situaties in gevallen waarin het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en het slachtoffer zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft.

Er kan om schadeloosstelling worden verzocht overeenkomstig de Spaanse wetgeving, behalve als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, wanneer het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en de aanvrager zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft. In dit laatste geval zal de assistentieverlenende instantie, het bureau voor hulp aan slachtoffers van misdrijven van de provincie waar het slachtoffer woont, meewerken aan het inleiden en behandelen van de procedures voor het toekennen van de steun door de EU-lidstaat waar het misdrijf is gepleegd en aan de aanvrager van steun de volgende informatie verstrekken:

  • informatie over de mogelijkheden om financiële steun of schadeloosstelling aan te vragen, de vereiste procedures en formulieren, waaronder de wijze waarop deze moeten worden ingevuld, en de bewijsstukken die nodig kunnen zijn;
  • algemene richtsnoeren over de wijze waarop aan verzoeken om aanvullende informatie moet worden voldaan.

Bovendien heeft het bureau voor hulp aan slachtoffers van misdrijven als assistentieverlenende instantie de volgende taken:

  • doorsturen van het verzoek en de bewijsstukken en van alle documenten die later nodig kunnen zijn naar de beslissende instantie die is aangewezen door de staat op wiens grondgebied het misdrijf is gepleegd;
  • samenwerken met de aangewezen beslissende instantie van de staat op wiens grondgebied het misdrijf is gepleegd als die staat overeenkomstig zijn nationale wetgeving instemt met een hoorzitting voor de aanvrager of andere personen.

Op verzoek van de beslissende instantie kan deze samenwerking door de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven bestaan in het bieden van de nodige ondersteuning aan de beslissende instantie om de hoorzitting rechtstreeks te laten plaatsvinden, met name per telefoon of videoconferentie, of in het houden van een hoorzitting voor een aanvrager van financiële steun of andere personen en het versturen van een verslag van de hoorzitting naar de beslissende instantie. Als de te horen persoon ermee instemt, kan de beslissende instantie de hoorzitting rechtstreeks laten plaatsvinden.

In geval van terroristische misdrijven hebben Spaanse onderdanen in het buitenland die slachtoffer worden van groepen die gewoonlijk in Spanje actief zijn of van terroristische daden tegen de Spaanse staat of Spaanse belangen, in het algemeen recht op steun als de terroristische daad buiten Spanje plaatsvond. Deelnemers aan vredes- en veiligheidsoperaties die deel uitmaken van Spaanse contingenten in het buitenland die doelwit zijn van een terroristische aanslag, hebben eveneens recht op de wettelijk vastgestelde steun.

In geval van terroristische misdrijven in grensoverschrijdende situaties is het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), de assistentieverlenende instantie voor bovengenoemde doeleinden wanneer het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en het slachtoffer zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft. In dit geval voert het ministerie dezelfde taken van een assistentieverlenende instantie uit als die welke hierboven zijn beschreven voor de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Nee.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.