Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1, Bułgaria

Strona internetowa: https://www.compensation.bg

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw jest uzyskanie pomocy właściwych organów innych państw w przypadkach, gdy obywatele Bułgarii padli ofiarą przestępstwa za granicą. Rada pomaga również cudzoziemcom, którzy legalnie zamieszkują w Republice Bułgarii, w uzyskaniu środków wsparcia.

Krajowa Rada pomaga obywatelom Bułgarii, którzy padli ofiarą przestępstwa w innym państwie członkowskim UE, w wypełnieniu wniosków o przyznanie kompensaty i przesyła uzupełnione formularze właściwemu organowi odnośnego państwa członkowskiego.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Tak. W razie konieczności Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw przetłumaczy dokumenty potwierdzające. Ofiary przestępstw nie pokrywają kosztów tego tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.