Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tel.: +385 13714000
Faks: +385 13714507

Strona internetowa: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

  • Organem pomocniczym jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), do którego można skierować wniosek w omawianych sprawach.
  • Zgodnie z prawem chorwackim sprawy te są nazywane sprawami transgranicznymi (prekogranični slučajevi).
  • Powyższy organ pomocniczy bezzwłocznie przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę; wniosek i załączniki należy sporządzić w języku urzędowym tego państwa lub w innym dopuszczanym przez nie języku.
  • Wniosek należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Komisję Europejską.
  • Jeżeli organ odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku w przedmiotowym państwie zażąda przesłuchania wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób w Republice Chorwacji, przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), która następnie przekazuje protokół przesłuchania organowi tego państwa, który odpowiada za wydanie decyzji w sprawie wniosku.
  • Jeżeli organ odnośnego państwa odpowiedzialny za wydanie decyzji w sprawie wniosku zażąda, aby przesłuchanie przeprowadzono przy użyciu środków technicznych, przesłuchanie odbywa się we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Chorwacji, o ile osoba, która ma zostać przesłuchana, zgadza na taki tryb przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji – jako organ pomocniczy – zapewnia tłumaczenie wniosku na język państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę, lub na inny język wskazany przez to państwo jako język komunikacji.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

  • W przypadku wysłania wniosku za granicę nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.
Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.