Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Cypr

Autor treści:
Cypr

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Brak informacji na ten temat.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą organu pomocniczego jest udzielenie wnioskodawcy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku oraz w złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi istotnymi dokumentami w celu uzyskania kompensaty, tj. pomocy w rozwiązaniu problemów praktycznych i językowych.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Urząd Ubezpieczeń Społecznych pełni rolę organu pomocniczego, ale tłumaczenie dokumentów potwierdzających nie należy do niego.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Za wysłanie wniosku za granicę opłat administracyjnych ani innych nie pobiera się.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.