Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Czechy

Autor treści:
Czechy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Wydział ds. Kompensat (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: +420 221997966
Faks: +420 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pośredniczy w kontaktach i komunikacji z organem rozstrzygającym.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty tłumaczy organ pomocniczy na własny koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.