Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 0300 003 3601

Strona internetowa: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pomaga mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w innym państwie UE, dochodzić kompensaty od tego państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ pomocniczy może zlecić tłumaczenie dokumentów na potwierdzenie roszczenia i pokryć jego koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Organ pomocniczy nie pobiera opłat za swoje usługi, ale nie pokrywa kosztów złożenia wniosku, w przypadku gdy inne państwo UE pobiera takie opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.