Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Estonia

Autor treści:
Estonia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Sotsiaalkindlustusamet (Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego)

Endla 8
15092
TALLINN

Tel.: +372 612 1360
Faks: +372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Strona internetowa: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Uwagi:

Organem rozstrzygającym jest Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego wraz z jego miejscowymi wydziałami ds. rent i emerytur.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą organu pomocniczego jest udzielanie wsparcia w wypełnianiu i składaniu wniosków o przyznanie kompensaty i dokumentów potwierdzających do właściwego organu innego państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zainteresowany, który bezpośrednio zwróci się do właściwego organu innego państwa, ponosi koszty osobiście. Jeżeli dokumenty są składane za pośrednictwem Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego, wypełnione zostaną wymagane formularze, do których – w razie konieczności – dołączone zostaną niepoświadczone tłumaczenia. Koszt usługi tłumaczenia pokryje Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.