Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Valtiokonttori (Skarb Państwa)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finlandia

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ofiara umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zwrócić się do Skarbu Państwa (Valtiokonttori) o udzielenie informacji na temat prawa do ubiegania się o kompensatę od organu ds. kompensat z tytułu szkód wyrządzonych przestępstwem w państwie, w którym popełniono przestępstwo. Skarb Państwa może również udostępnić wnioskodawcy niezbędne formularze wniosku oraz udzielić ogólnych wskazówek i informacji na temat poprawnego sposobu uzupełnienia wniosku, a także na temat dokumentów, które ewentualnie będzie należało załączyć do wniosku.

Wnioskodawca może złożyć wniosek do Skarbu Państwa, który prześle go wraz z załącznikami do organu ds. kompensat właściwego dla miejsca, w którym popełniono przestępstwo.

Jeżeli organ ds. kompensat innego państwa członkowskiego zwróci się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji, w stosownych przypadkach Skarb Państwa udzieli wnioskodawcy ogólnych wskazówek na temat sposobu, w jaki należy odpowiedzieć na wezwanie organu, i przekaże dodatkowe informacje organowi ds. kompensat, który się o nie zwrócił.

Skarb Państwa udzieli również oficjalnego wsparcia organowi ds. kompensat w tym państwie członkowskim, zapewniając mu możliwość przesłuchania wnioskodawcy, świadków, biegłych lub innych osób, które przebywają w Finlandii. Skarb Państwa może również sam przesłuchać te osoby i przesłać organowi ds. kompensat protokół tego przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Skarb Państwa zapewni tłumaczenie wniosku i załączonych do niego dokumentów na język akceptowany przez państwo, w którym popełniono przestępstwo. Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów tłumaczenia dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Wnioskodawca nie ponosi kosztów przesłania wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.