Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych)
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Faks: +49 228 99527 4134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Odszkodowanie dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy popełnionych w innym państwie członkowskim UE

Jaką rolę odgrywają punkty kontaktowe?

Niemiecki organ pomocniczy przy Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych pomaga ofiarom przestępstw z użyciem przemocy zamieszkałym w Niemczech w dochodzeniu kompensaty w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo.

Jego rola obejmuje w szczególności:

  • udzielanie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy informacji na temat dostępnych im możliwości ubiegania się o kompensatę za granicą (w tym informacji na temat procedury w danym państwie, terminów składania wniosków, warunków uprawnienia do kompensaty oraz dokumentów potwierdzających, które należy dołączyć do wniosku);
  • udostępnianie formularzy wniosków obowiązujących w państwach członkowskich, w których popełniono przestępstwo;
  • stwierdzenie, który organ jest odpowiedzialny za wydanie decyzji w sprawie wniosku o kompensatę w państwie członkowskim, w którym przestępstwo zostało popełnione;
  • przekazywanie organowi decyzyjnemu wniosku o kompensatę i wszelkich dokumentów potwierdzających;
  • nieodpłatne tłumaczenie dokumentów i korespondencji na język odpowiedniego państwa;
  • śledzenie postępowania o kompensatę i bieżące informowanie zainteresowanych.

Państwa członkowskie UE podejmują decyzję w sprawie wniosku wyłącznie na podstawie prawa krajowego. Niemiecki organ pomocniczy nie może wpływać na postępowanie w innym państwie członkowskim ani na decyzję w danej sprawie.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Można przesłać wymagane dokumenty w języku swojego państwa. Zostaną one przetłumaczone nieodpłatnie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Niemieckie organy nie pobierają żadnych opłat. Inne państwa członkowskie UE mogą wymagać od wnioskodawcy uiszczenia opłaty przed rozpatrzeniem przez nie wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.