Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Włochy

Autor treści:
Włochy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

We Włoszech organem pomocniczym jest prokuratura (Procura della Repubblica) działająca przy sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

We Włoszech organem pomocniczym jest prokuratura działająca przy sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jako organ pomocniczy prokuratura pełni następujące obowiązki:

  • udziela wnioskodawcy wszystkich niezbędnych informacji na temat systemu kompensat obowiązującego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
  • zapewnia wnioskodawcy formularze niezbędne do złożenia wniosku;
  • na prośbę wnioskodawcy udziela mu ogólnych wskazówek i informacji na temat sposobu, w jaki należy wypełnić formularz, oraz dokumentacji, jaka może być wymagana;
  • przyjmuje wnioski o przyznanie kompensaty i niezwłocznie przekazuje je – wraz z dokumentami potwierdzającymi – do organu rozstrzygającego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
  • udziela wnioskodawcy pomocy w przekazywaniu dodatkowych informacji na wniosek organu decyzyjnego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
  • na prośbę wnioskodawcy przekazuje organowi rozstrzygającemu wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty;
  • jeżeli organ rozstrzygający w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo, postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę, prokuratura działająca przy właściwym sądzie, jako organ pomocniczy, podejmie niezbędne działania, aby zapewnić możliwość bezpośredniego przesłuchania tej osoby przez organ rozstrzygający zgodnie z przepisami prawa tego państwa członkowskiego. W przypadku organizacji wideokonferencji zastosowanie mają przepisy ustawy nr 11 z dnia 7 stycznia 1998 r.;
  • na wniosek organu rozstrzygającego w innym państwie członkowskim UE prokuratura działająca przy właściwym sądzie, jako organ pomocniczy, bezpośrednio przesłucha wnioskodawcę lub inną osobę oraz prześle organowi rozstrzygającemu protokół tego przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zakres zadań wykonywanych przez prokuraturę działającą przy właściwym sądzie i pełniącą rolę organu pomocniczego może obejmować tłumaczenie dokumentów, za które wnioskodawca nie będzie obciążony kosztami.

Prokuratura działająca przy właściwym sądzie przekazuje wszystkie informacje organowi rozstrzygającemu w innym państwie członkowskim UE albo w języku urzędowym (lub w jednym z języków urzędowych) tego państwa członkowskiego, o ile jest to język urzędowy Unii, albo w innym języku urzędowym Unii, który to państwo członkowskie wskazało jako akceptowalny.

Przekazywane organowi rozstrzygającemu protokoły z przesłuchań przeprowadzonych przez organ pomocniczy są sporządzone w języku włoskim.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.