Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Urząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Bezpłatna linia telefoniczna: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Strona internetowa: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ofiara może złożyć wniosek o kompensatę państwową do właściwego organu danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija).

Urząd ds. Pomocy Prawnej udziela ofiarom informacji na temat przepisów dotyczących wypłaty kompensaty państwowej, procedury ubiegania się o kompensatę państwową oraz dodatkowych wymogów dotyczących tej kompensaty ustanowionych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewnia on również możliwość przesłuchania osób uczestniczących w postępowaniu karnym na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej rozpatrującego wniosek o kompensatę państwową.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wniosek o kompensatę państwową należy złożyć w języku, który dane państwo członkowskie Unii Europejskiej wskazało jako akceptowany.

Urząd ds. Pomocy Prawnej zapewni tłumaczenie niezbędnych dokumentów, które przesyła do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym koszty tego tłumaczenia pokrywa się z budżetu państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Jeżeli wniosek o kompensatę państwową zostanie przesłany do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu ds. Pomocy Prawnej, ofiara nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z wysłaniem wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.