Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Litwa

Autor treści:
Litwa

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej jest uprawnione do przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej wniosków złożonych przez obywateli Republiki Litewskiej i inne osoby posiadające legalne miejsce zwykłego pobytu w Republice Litewskiej o przyznanie kompensaty za szkody wyrządzone przestępstwem z użyciem przemocy popełnionym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wnioskodawcom informacji na temat warunków i procedur naprawy szkód wyrządzonych przestępstwami z użyciem przemocy ustanowionych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, w razie potrzeby Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej pomoże w tłumaczeniu dokumentów, które należy złożyć. Ofiara przestępstwa nie musi pokrywać kosztów ich tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.