Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Strona internetowa: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Luksemburga pomoże ofierze w uzyskaniu istotnych informacji na temat możliwości ubiegania się o kompensatę w innym państwie członkowskim oraz w wysłaniu wniosku o kompensatę do właściwego organu tego państwa, odpowiedzialnego za jego rozstrzygnięcie.

Ministerstwo Sprawiedliwości pomoże ofierze również wówczas, gdy organ rozstrzygający takiego innego państwa członkowskiego zwróci się do ofiary o dodatkowe informacje.

W stosownych przypadkach Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizuje przesłuchanie ofiary przez organ rozstrzygający, w szczególności w drodze telekonferencji. Organ rozstrzygający może również zlecić Ministerstwu przesłuchanie ofiary i sporządzenie protokołu z przesłuchania, który zostanie następnie przesłany temu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wniosek, który ma zostać przesłany dalej, można złożyć w języku niemieckim, francuskim lub angielskim, a zatem co do zasady tłumaczenie nie będzie konieczne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.