Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Malta

Autor treści:
Malta

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministry for Justice, Culture and Local Government (Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego)

30, Old Treasury Street
Valletta

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jego rola polega na wstępnym rozpatrzeniu i wstępnej ocenie wniosku.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, organ ten dokonuje tłumaczenia dokumentów potwierdzających. Maltańska Agencja Pomocy Prawnej (Legal Aid Malta) pokrywa opłaty oraz powiązane wydatki.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Żadne inne opłaty nie są należne.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.