Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)

Adres:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandia

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Adres pocztowy:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandia

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Na wniosek fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy (Schadefonds Geweldsmisdrijven) prześle wnioskodawcy formularz wniosku udostępniony przez właściwy fundusz zagraniczny. Po otrzymaniu wypełnionego formularza wniosku i wszelkich dokumentów towarzyszących od wnioskodawcy fundusz ten w razie potrzeby zleci ich tłumaczenie i przekaże je funduszowi zagranicznemu.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Fundusz zleci w razie potrzeby przetłumaczenie dokumentów na własny koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.