Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Polska

Autor treści:
Polska

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Informacja jest na ten moment niedostępna.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy: udzieli Ci niezbędnych informacji dotyczących uzyskania kompensaty, udostępni odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udzieli pomocy przy jego wypełnieniu, a następnie niezwłocznie wyśle go do właściwego organu orzekającego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Organ pomocniczy współpracuje z organami orzekającymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które rozpoznają wnioski o przyznanie kompensaty osób mających miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach współpracy organ pomocniczy przekazuje - w porozumieniu z osobami, które ubiegają się o kompensatę -  uzupełniające informacje i dokumenty, przesłuchuje wskazane przez organy pomocnicze osoby oraz  pomaga zorganizować przesłuchanie wskazanych osób przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

W razie zaistnienia potrzeby przetłumaczenia dokumentów przekazywanych do organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, organ pomocniczy decyduje o ich przetłumaczeniu na koszt Skarbu Państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Przesłanie wniosku o przyznanie kompensaty za granicę nie wiąże się z żadną opłatą.

Ostatnia aktualizacja: 13/04/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.