Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

W Portugalii „organem pomocniczym” jest Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), która pełni następujące funkcje:

  • pomoc w udzielaniu informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku;
  • przekazywanie wniosków organowi orzekającemu państwa członkowskiego, w którym popełniono przestępstwo;
  • udzielanie pomocy wnioskodawcom, jeżeli konieczne są dodatkowe dokumenty;
  • organizacja przesłuchania, jeżeli organ orzekający w innym państwie członkowskim UE uzna je za niezbędne.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty należy przedkładać w języku portugalskim lub w języku angielskim. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi CPVC.

Czy pobiera się opłaty administracyjne lub inne opłaty w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.