Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Rumuńskim organem pomocniczym wyznaczonym zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 2004/80/WE jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerul Justiției)
Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Gospodarcze (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
nr tel.: +40 372041077
faks: +40 372041079
e-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Obywatele Rumunii, bezpaństwowcy lub cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium Rumunii, którzy padli ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy na terytorium innego państwa członkowskiego UE, mogą – przy wsparciu rumuńskiego organu pomocniczego – ubiegać się o kompensatę od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, na warunkach określonych w prawie krajowym tego państwa.

Obywatele Rumunii, bezpaństwowcy lub cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium Rumunii, którzy padli ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy na terytorium innego państwa członkowskiego UE, mogą złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o kompensatę od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, wraz z niezbędnymi dokumentami na potwierdzenie roszczenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje wnioskodawcy wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości dochodzenia kompensaty od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, i wymagane formularze wniosków oraz udziela mu informacji i porad dotyczących wypełnienia formularza wniosku i niezbędnych dokumentów na potwierdzenie roszczenia.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości może pokryć koszty tłumaczenia dokumentów wyłącznie wtedy, gdy ofiara lub jej rodzina nie dysponują wystarczającymi środkami.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.