Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – Departament ds. Rehabilitacji i Kompensat)

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej udziela ofiarom informacji na temat warunków uzyskania kompensaty obowiązujących w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo powodujące uszczerbek na zdrowiu, oraz na temat formularzy wniosków, z których należy skorzystać, aby dochodzić takiej kompensaty, a także – na wniosek ofiary – udziela jej pomocy w ich wypełnieniu. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej przekazuje wnioski właściwemu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej nie zapewnia tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Koszty tłumaczenia i powiązane koszty pokrywa ofiara przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.