Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 1 369 53 38
Faks: +386 1 369 53 06

E-mail: gp.mp@gov.si
Strona internetowa: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości (jako organ pomocniczy) odpowiada za współpracę i wymianę informacji między Komisją (która podejmuje decyzję w sprawie kompensaty), policją i właściwymi organami innych państw oraz pomaga w znalezieniu właściwych rozwiązań w sprawach transgranicznych (jeżeli cudzoziemiec padł ofiarą przestępstwa na terytorium Republiki Słowenii lub jeżeli obywatel Słowenii padł ofiarą przestępstwa za granicą).

Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wnioskodawcom podstawowych informacji na temat możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę w innych państwach członkowskich UE i w tym celu zwraca się do organów innych państw członkowskich o przekazanie informacji. Ministerstwo Sprawiedliwości jest również organem właściwym do przyjmowania i przekazywania wniosków w sprawach transgranicznych.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, koszty tłumaczenia pokrywa Republika Słowenii.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie. Na podstawie ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ZOZKD) nie pobiera się żadnej opłaty z tytułu wniosków, czynności prawnych i decyzji wydanych w postępowaniach o kompensatę.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.