Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać tutaj.

W przypadku przestępstw o charakterze terrorystycznym organem pomocniczym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informacje o organach pomocniczych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

W zakresie przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw w sprawach transgranicznych, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a ofiara posiada miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii.

Zgodnie z prawem hiszpańskim nie ma możliwości występowania się o przyznanie kompensaty, jeżeli przestępstwo popełniono w Hiszpanii, a wnioskodawca posiada miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE; jest to jednak możliwe, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a wnioskodawca posiada miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii. W takim przypadku organ pomocniczy, tj. Biuro ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw właściwe dla prowincji, w której ofiara ma miejsce zwykłego pobytu, będzie współdziałać przy wszczęciu i prowadzeniu postępowania w celu przyznania kompensaty przez państwo członkowskie UE, w którym popełniono przestępstwo, oraz dostarczy osobie ubiegającej się o kompensatę następujących informacji:

  • informacje o możliwościach ubiegania się o pomoc finansową lub kompensatę, stosowanych procedurach i wymaganych formularzach, w tym o sposobie ich wypełniania, oraz o wymaganych dokumentach potwierdzających;
  • ogólne wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosków zawierających prośbę o dodatkowe informacje.

Ponadto Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw – jako organ pomocniczy – mają obowiązek:

  • przekazania wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi, jak również wszelkich innych dokumentów, które mogą być wymagane w późniejszym terminie, do organu rozstrzygającego wyznaczonego przez państwo, na którego terytorium przestępstwo zostało popełnione;
  • współpracy z wyznaczonym organem rozstrzygającym państwa, na którego terytorium przestępstwo zostało popełnione, jeżeli zgodnie z prawem krajowym tego państwa wyrazi ono zgodę na przesłuchanie wnioskodawcy lub dowolnej innej osoby.

Na wniosek organu rozstrzygającego w ramach takiej współpracy Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw mogą zapewnić organowi rozstrzygającemu wszelkie środki niezbędne do bezpośredniego przesłuchania wnioskodawcy, w szczególności telefonicznie lub przez wideokonferencję, bądź mogą przesłuchać osobę ubiegającą się o kompensatę lub dowolną inną osobę i przesłać protokół z tego przesłuchania organowi rozstrzygającemu. Za zgodą osoby, która ma zostać przesłuchana, organ rozstrzygający może przeprowadzić przesłuchanie bezpośrednio.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym, jeżeli akt terrorystyczny miał miejsce poza granicami Hiszpanii, kompensata przysługuje co do zasady obywatelom Hiszpanii, którzy podczas pobytu za granicą padli ofiarą grup zazwyczaj działających w Hiszpanii lub aktów terrorystycznych skierowanych przeciwko państwu hiszpańskiemu lub interesom Hiszpanii. Do przewidzianej przepisami prawa kompensaty uprawnione są również osoby biorące udział w operacjach służących zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa będące członkami hiszpańskich kontyngentów za granicą, które padły ofiarą ataku terrorystycznego.

W zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym w sytuacjach transgranicznych, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a ofiara ma miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii, organem pomocniczym do wyżej wymienionych celów jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Ofiar Terroryzmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), która pełni te same funkcje organu pomocniczego, które opisano powyżej w odniesieniu do Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Nie.

Czy pobiera się opłaty administracyjne lub inne opłaty w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.