Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Brottsoffermyndigheten (szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Storgatan 49
Umeå, Szwecja

Tel.: +(46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Strona internetowa: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Adres pocztowy:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Szwecja

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jako organ pomocniczy szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw może pomóc w zapewnieniu, aby wniosek skierowany do organu decyzyjnego w innym państwie UE został sporządzony prawidłowo oraz aby został wysłany do tego organu. Szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pośredniczy również w wymianie informacji i wiadomości między wnioskodawcą a organem rozstrzygającym, np. jeżeli do wydania decyzji konieczne jest dostarczenie przez wnioskodawcę informacji lub dowodów uzupełniających.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, w razie potrzeby zostaną sporządzone tłumaczenia. Koszty tłumaczenia poniesie Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.