Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Informácie o postupe zaslania žiadosti o odškodnenie

Ak sa počas pobytu v zahraničí (v krajine EÚ, v ktorej trvalo nežijete) stanete obeťou trestného činu, žiadosť môžete predložiť asistenčnému orgánu v krajine, v ktorej žijete. Asistenčný orgán zabezpečí preklad tejto žiadosti a odošle ju rozhodujúcemu orgánu krajiny EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu. Rozhodujúci orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodného.

Tu nájdete informácie o postupe, ktorý je potrebné dodržiavať, ak chcete, aby vaša žiadosť bola zaslaná z krajiny vášho trvalého pobytu do krajiny EÚ, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Podľa práva EÚ je krajina EÚ, v ktorej bol trestný čin spáchaný, zodpovedná za vyplatenie odškodnenia.

Na to, aby ste zistili, ako postupovať, odporúčame konzultovať informácie týkajúce sa krajiny vášho trvalého pobytu.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.