Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Ktorý orgán ma môže podporiť pri predkladaní žiadosti do inej krajiny EÚ?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Akú úlohu zohrávajú kontaktné miesta?

Úlohy asistenčného orgánu sú presne stanovené s smernici 2004/80/ES Rady. Vyplývajú aj z § 9a zákona o odškodňovaní obetí (Verbrechensopfergsetz).

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto znáša náklady?

Odkazujeme na čl. 11 smernice 2004/80/ES Rady – obeti nevznikajú žiadne náklady.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Obeti nevznikajú žiadne náklady.

Posledná aktualizácia: 19/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.