Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

a) Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže pomôcť belgickým obetiam alebo obetiam s bydliskom v Belgicku v ich úsilí o získanie odškodnenia v inej krajine EÚ.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) V prípade vecí obetí terorizmu je potrebné kontaktovať odbor komisie pre boj proti terorizmu.

Poštová adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: terrorvictims@just.fgov.be

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Podľa článku 40 zákona z 1. augusta 1985 je komisia ako asistenčný orgán v cezhraničnej veci povinná:

1. poskytnúť žiadateľovi základné informácie týkajúce sa možností požiadať o odškodnenie v členskom štáte, kde bol čin spáchaný, ako aj potrebné formuláre žiadostí na základe príručky vypracovanej Európskou komisiou;

2. poskytnúť žiadateľovi na jeho žiadosť usmernenie a všeobecné informácie o spôsobe, akým musí byť formulár vyplnený a aké podporné dokumenty môžu byť od neho požadované;

3. zaslať čo najskôr žiadosť a podporné dokumenty rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte Únie, kde bol čin spáchaný, prostredníctvom typu formulára stanoveného Európskou komisiou;

4. v prípade potreby poskytnúť žiadateľovi všeobecné usmernenie s cieľom pomôcť mu reagovať na všetky žiadosti o dodatočné informácie zo strany rozhodovacieho orgánu a na žiadosť žiadateľa následne zaslať tieto informácie čo najskôr priamo rozhodovaciemu orgánu, pričom sa prípadne pripojí zoznam zaslaných podporných dokumentov;

5. prijať potrebné opatrenia, keď sa rozhodovací orgán rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu, napríklad svedka alebo znalca.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Táto otázka ešte nebola doriešená a stále sa skúma.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.